موافقان و مخالفان سامانه قیمت‌گذاری مسکن

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: از آنجایی که افزایش قیمت مسکن بیداد می‌کند از وزیر راه و شهرسازی خواستیم سامانه‌ای برای قیمت‌گذاری مسکن تشکیل دهد.