این بار هازارد هم از لوکاکو تعریف کرد

ادن هازارد، کاپیتان تیم ملی بلژیک روملو لوکاکو را بازیکنی توصیف کرد که مقابل دروازه موقعیتی را از دست نمی دهد.